กายภาพบำบัด . . . เรียนที่ไหนได้บ้าง?

เป็นอีกสาขาวิชาชีพหนึ่งที่น่าสนใจ เอาง่ายๆ ผมเองเป็นคนแก่ที่ต้องการความช่วยเหลือจากนักกายภาพบำบัดอยู่บ่อยๆ เดี๋ยวก็เป็นโน่น เดี๋ยวก็เป็นนี่ ไปหาหมอที่โรงพยาบาล ก็โดนส่งเข้าคอร์สกายภาพบำบัด คอร์สนึงก็มีอย่างน้อย 7-10 ครั้ง หรือมากกว่านั้น ครั้งนึงถ้าเป็น รพ.เอกชน ก็พันปลายๆสองพันหรือมากกว่านั้น

วันก่อนมีเด็กนักเรียนถามผมเหมือนกัน ซึ่งผมก็ไม่ได้มีความรู้ด้านนี้โดยตรง แต่คำถามที่เขาถามทำให้ผมสามารถตอบได้คร่าวๆว่า กายภาพบำบัดกับวิทยาศาสตร์การกีฬา ถึงแม้จะเป็นเรื่องใกล้เคียงกันแต่วัตถุประสงค์ต่างกัน

เรากลับมาในเรื่องของเราดีกว่าว่าถ้าอยากจะเรียนกายภาพบำบัด สามารถเลือกเรียนที่ไหนได้บ้าง เราไปดูกัน

 • คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะสหเวชศาสตร์ ภาควิชากายภาพบำบัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะเทคนิคการแพทย์ ภาควิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากายภาพศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยบูรพา
 • สาขาวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชากานภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะกายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยมหิดล

website : https://pt.mahidol.ac.th/thai/
ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชากายภาพศาสตร์
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ : 212,500 บาท

ซึ่งถ้าดูจากการรับในปี 2565 จะเห็นว่ารับทั้งสามรอบคือ TCAS 1-2-3


คณะสหเวชศาสตร์ ภาควิชากายภาพบำบัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

website : http://www.pt.ahs.chula.ac.th/
ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
ค่าใช้จ่ายเทอมละประมาณ : 25,500 บาท


คณะเทคนิคการแพทย์ ภาควิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

website : https://pt.ams.cmu.ac.th/index.php/th/
ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
ค่าใช้จ่ายเทอมละประมาณ : 20,000 บาท


คณะกายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

website : https://physicaltherapy.swu.ac.th/
ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
ค่าใช้จ่ายเทอมละประมาณ : 25,000 บาท


คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

website : https://allied.tu.ac.th/physical-therapy/
ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
ค่าใช้จ่ายเทอมละประมาณ : 16,500 บาท


คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากายภาพศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

website : http://medinfo2.psu.ac.th/ptpsu/index.php
ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
ค่าใช้จ่ายเทอมละประมาณ : 18,000 บาท


ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

website : https://www.nu.ac.th/
ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
ค่าใช้จ่ายเทอมละประมาณ : 22,000 บาท


สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ สาขาวิชากายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

website : https://www.mfu.ac.th/education/school/sch-integrative-medicine.html
ชื่อหลักสูตร : กายภาพบำบัดบัณฑิต
ค่าใช้จ่ายเทอมละประมาณ : 28,000 บาท


คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

website : https://ams-academic.kku.ac.th/
ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
ค่าใช้จ่ายเทอมละประมาณ : 18,000 บาท


คณะสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยบูรพา

website : http://alliedhs.buu.ac.th/wordpress/
ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ : 282,000 บาท


สาขาวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชากานภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

website : https://sah.wu.ac.th/?page_id=380
ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
ค่าใช้จ่ายเทอมละประมาณ : 14,000 บาท


คณะกายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

website : http://pt.hcu.ac.th/index.php
ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
ค่าใช้จ่ายเทอมละประมาณ : 14,000 บาท


คณะอื่นๆ