รวมในรวมนอก สามเสนรอบห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567

+++ ทั้งนี้ ไม่ได้รวมคะแนนจากประเภทเงื่อนไขพิเศษ เนื่องจากไม่ได้โชว์คะแนน +++


อื่นๆ

ผลสอบรอบปกติ ม.1 สามเสนวิทยาลัย 2567 นอกเขตพื้นที่บริการ และ ในเขตพื้นที่บริการ