สรุปอัตราการแข่งขัน สอบเข้า ม.1 และ ม.4 รอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567

ระดับชั้น ม.1


ระดับชั้น ม.4


ประกาศจำนวนผู้สมัครของแต่ละโรงเรียน