วิศวกรรมศาสตร์ รอบ Portfolio สมัครกันกี่คน ยืนยันสิทธิ์กี่คน ตอนที่ 2 วิดวะนอกเมืองหลวง

ต่อจากตอนที่แล้วนะครับ มาดู คณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบ Portfolio สำหรับมหาวิทยาลัยรอบนอก และ มหาวิทยาลัยที่การแข่งขันอาจจะไม่ได้สูงเท่ากับวิดวะเมืองหลวงนะครับ


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


มหาวิทยาลัยขอนแก่น


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ / มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฎ


อื่นๆ