10 มหาวิทยาลัย เปิดรับคณะเภสัชศาสตร์ รอบ TCAS-1 Portfolio

ทองอ้น : บัว . . . เอ็งรู้ไหมว่า ถ้าข้าจะยื่นปอดเพื่อขอเข้าเรียนหมอปรุงยา ข้าไปยื่นที่ไหนได้บ้าง?
บัว : อ๋อออ…… ยื่นพอร์ตหรอ เขาเรียน Portfolio นะ จริงๆก็มีอยู่หลายสำนัก เดี๋ยวข้าจะเล่าให้ฟัง

มีผู้ปกครองปรึกษาสอบถามว่า “ลูกอยากเข้าคณะเภสัชศาสตร์ จะสามารถยื่น Portfolio ที่ไหนได้บ้าง?”

เป็นคำถามที่ชัดเจน เพราะบอกความต้องการทั้งคณะและรอบ จึงเป็นการบ้านที่อาจจะไม่ยากจนเกิดไป แต่ก็อาจจะต้องใช้เวลาเสาะหารวบรวม ดังนั้นช่วงเวลานี้ก็คงต้องใช้ข้อมูลของ TCAS2566 เป็นสำคัญ เพราะข้อมูลของ 2567 อยู่ในช่วงที่ใกล้คลอด กำลังปรับเปลี่ยนวันเวลาในเอกสารให้ใช้ได้กับปีการศึกษา 2567 และรอจังหวะในการปล่อยออกสู่สาธารณะ ความจริงก็มีบางที่เริ่มแย้มๆข้อมูลออกมาบ้างแล้ว . . .


เภสัชรอบพอร์ต มีที่ไหนบ้าง? รับกี่คน?

มหาวิทยาลัยต่างๆที่เปิดรับรอบ Portfolio สำหรับคณะเภสัชศาสตร์นั้น ก็มีหลากหลายที่ จำนวนรับมากน้อยแตกต่างกันไป เงื่อนไขการรับก็ยิ่งแตกต่างกันไป แล้วแต่ความต้องการของคณะ/มหา

ที่พอจะรวบรวมมาให้ได้ ก็มีประมาณนี้

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12 คน
 • มหาวิทยาลัยมหิดล 40 คน
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 คน
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 10 คน (โครงการนอตติงแฮม)
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40 คน
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 30 คน
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 คน
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 50 คน
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร 35 คน
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร 60 คน

เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเงื่อนไขการรับของแต่ละมหาวิทยาลัยกันนะครับ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

+ จำนวนรับ 12 คน โดยผู้สมัครสามารถเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งได้จาก สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ และ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
+ ค่าเทอม 26,500 บาท

Academic Requirement
+ GPAX เกรดเฉลี่ย 5 เทอม ≥ 3.50

เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม
+ ผ่านค่าย 2 สอวน. และได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ ของวิชา ชีววิทยา หรือ เคมี

เนื้อหาใน Portfolio

เกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์


มหาวิทยาลัยมหิดล

+ จำนวนรับ 40 คน
+ ค่าเทอม ตลอดหลักสูตร 210,550 บาท

Academic Requirement
+ GPAX เกรดเฉลี่ย 4 เทอม ≥ 3.50
+ GPA เกรดเฉลี่ย 4 เทอม รายวิชา ≥ 3.50 ในรายวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ

เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม

เนื้อหาใน Portfolio


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

+ จำนวนรับ 20 คน ปี 2566 มีผู้สมัคร 1,048 คน
+ ค่าเทอม 30,000 บาท

Academic Requirement
+ GPAX เกรดเฉลี่ย 5 เทอม ≥ 3.75
+ GPA เกรดเฉลี่ย 5 เทอม รายวิชา ≥ 3.50 ในรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ภาษาอังกฤษ
+ รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น

เนื้อหาใน Portfolio

จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ด้วยตนเอง จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบด้วย

 • ประวัติส่วนตัวและครอบครัว
 • ประวัติการศึกษาและผลการศึกษา เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ความเรียงที่แสดงถึงแรงบันดาลใจและเป้าหมายในการศึกษาต่อ ในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยพิมพ์ด้วย font Angsana New 16 หรือ Cordia New ขนาด 16 มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 • ข้อมูลอื่นๆ ที่แสดงตัวตนว่ามีทักษะในการเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ การเป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นสังคมและสิ่งแวดล้อมมีทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี ฯลฯ
 • ผลงาน รางวัล หรือเกียรติบัตรที่แสดงถึงความเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ/นวัตกรรม/การวิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ ด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ที่มีความภูมิใจสูงสุด ไม่เกิน 3 ผลงาน ดังนี้
 • เป็นผลงานในระดับชั้น ม.4-ม.6
 • เป็นผลงานเทียบเท่าระดับจังหวัดขึ้นไป หรือค่ายวิทยาศาสตร์โอลิมปิก(สอวน.) ค่าย 1 ขึ้นไป
 • มีขนาดรูปของรางวัลหรือเกียรติบัตร ไม่เกิน 3 รูปต่อ 1 หน้ากระดาษ A4

คะแนนการสอบเทียบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ได้แก่ CMU-eTEGs, CU-TEP, TU-GET, IELTS, TOEFL iBT และ TOEFL ITP

เกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์

เกณฑ์ในการคิดคะแนนเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าสัมภาษณ์ ค่อนข้างชัดเจน โดยกำหนดขั้นต้นประมาณนี้
+ เกรดเฉลี่ยรายวิชา (45 คะแนน)
+ Portfolio (30 คะแนน)
+ คะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (10 คะแนน)
+ สอบสัมภาษณ์ (15 คะแนน)

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

เกรดเฉลี่ยรายวิชา (45 คะแนน)

Portfolio (30 คะแนน)

คะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (10 คะแนน)

สอบสัมภาษณ์ (15 คะแนน)


มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีเปิดรับในรอบ TCAS-1 Portfolio อยู่ 3 โครงการ
+ โครงการปกติภาคภาษาไทย รับ 40 คน ค่าเทอม 18,,000 บาท
+ โครงการพิเศษภาคภาษาไทย รับ 40 คน ค่าเทอม 35,000 บาท
+ โครงการนานาชาติ รับ 25 คน ค่าเทอม 50,000 บาท

ในส่วนขอภาคภาษาไทยทั้งโครงการปกติและโครงการพิเศษ มีเกณฑ์ในการรับดังนี้

Academic Requirement

เกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์

ส่วนหลักสูตรนานาชาตินั้นก็มีเกณฑ์การรับดังนี้


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รอบ portfolio ของ มศว. จะเป็นของโครงการ 2 ปริญญา เราเรียกกันว่าโครงการนอตติ้งแฮม โดยมีเกณฑ์ประมาณนี้

+ จำนวนรับ 10 คน
+ ค่าเทอม
++ ปีที่ 1-3 เรียนที่ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประเทศอังกฤษ ปีละประมาณ 27,500 ปอนด์ + ค่าที่พักประมาณปีละ 10,000 ปอนด์ รวม 37,500 ปอนด์ (37,500 x 45.315 ประมาณ 1.7 ล้านบาท ต่อปี)
++ ปีที่ 4-6 เรียนที่ มศว.องครักษ์ ปีละ 300,000 บาท และภาคฤดูร้อน(ถ้ามี) 75,000 บาท
++ ต้องเข้าเรียน Preparation Course ก่อนการศึกษา ค่าใช้จ่าย 300,000 บาท

Academic Requirement

เกณฑ์ในการคัดเลือก


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์จะรับผ่านโครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านวิชาการ(สอวน.และ สสวท.) ในรอบ 1.2

+ จำนวนรับ 1 คน
+ ค่าเทอม 52,000 บาท

Academic Requirement

เนื้อหาใน Portfolio

เกณฑ์ในการคัดเลือก


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นับว่าเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่ประกาศรับรอบ Portfolio ของคณะเภสัชกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 โดยในรอบ Portfolio นี้มีการรับ 2 โครงการคือ

 • ผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 (เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์)
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม 20 คน
  • เภสัชกรรมอุตสาหการ 10 คน
 • Portfolio ภาษาอังกฤษ
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม 15 คน
  • เภสัชกรรมอุตสาหการ 5 คน

+ ค่าเทอม 29,500 บาท

Academic Requirement

มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง

 • ผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 (สอวน. ค่าย 1) ในวิชาใดวิชาหนึ่ง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
 • เป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ หรือห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่กำหนด
  • โรงเรียนวิทยาศาสตร์
   • กำเนิดวิทย์
   • มหิดลวิทยานุสรณ์
   • กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
   • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนดดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(วมว.)
   • โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (วคทส. / SMTE)
   • โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.)
   • โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ(EEP) หลักสูตรเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ
   • โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(AP)
   • ห้องเรียนพิเศษ (GIFTED)
 • มีคะแนนภาษาอังกฤษที่กำหนด
  • TOEFL iBT ≥ 53 ITP ≥ 477 CBT ≥ 123
  • IELTS ≥ 4.5
  • TU-GET ≥ 500
  • CU-TEP ≥ 60
  • UBU-TEST ≥ 50
  • KEPT ≥ 50

เกณฑ์ในการคัดเลือก


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รับผ่านโครงการ นักเรียนที่มีผลการเรียนดี (อาจจะมีรับผ่านโครงการอื่นอีกก็ได้ เพราะโครงการเยอะมาก อาจจะสแกนได้ไม่ทั่วถึง

+ จำนวนรับ
++ เภสัชกรรมอุตสาหการ รับ 20 คน
++ การบริบาลทางเภสัชกรรม รับ 10 คน
+ ค่าเทอม 28,000 บาท

Academic Requirement

เกณฑ์ในการคัดเลือก

ไม่ได้บอกเอาไว้ชัดเจน แต่มีการสอบสัมภาษณ์


มหาวิทยาลัยนเรศวร

มน. มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นอีกแห่งที่มีโครงการรับนักเรียนเข้ารั้วมหาวิทยาลัยเยอะมาก ที่เห็นคร่าวๆก็ 30 โครงการละ ก็เลยไม่แน่ใจว่าที่ไปกวาดสายตามาจะได้มาทั้งหมดของคณะเภสัชศาสตร์หรือปล่าว

ทั้งนี้เราจะเอามาเฉพาะที่เป็นหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม

+ โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) รับ 5 คน
+ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) รับ 10 คน


+ ค่าเทอม 22,000 บาท

Academic Requirement

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)

เนื้อหาใน Portfolio

เกณฑ์ในการคัดเลือก


มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร จะเปิดรับของคณะเภสัชกรรมศาสตร์ในช่วงที่ 2 (รอบ Portfolio แต่เป็นช่วงที่ 2) หรือเรียกกันว่ารอบ 1/2 หรือ 1.2 ก็ได้ แต่จะเป็น “โครงการทำความร่วมมือกับโรงเรียน MOU”

+ จำนวนรับ 35 คน
+ ค่าเทอม 23,000 บาท

Academic Requirement

หลักๆก็คือ เราจะต้องเป็นเด็กที่อยู่ใน 10% แรกของระดับชั้นในโรงเรียน และ ที่สำคัญคือโรงเรียนของเราต้องมีการทำ MOU กับทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรด้วย
รายชื่อโรงเรียนที่ทำ MOU กับคณะศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากรมีประมาณนี้(กรุณาตรวจสอบกับทางโรงเรียนหรือคณะอีกครั้งหนึ่ง เพราะมีเข้าใหม่ หรือที่มีอยู่ MOU หมดอายุ)

+ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
+ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
+ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
+ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
+ โรงเรียนราชินีบูรณะ
+ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
+ โรงเรียนกาญจนาภิเษปวิทยาลัย นครปฐม
+ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพรชบุรี
+ โรงเรียนอัสสัมชัญ

เกณฑ์ในการคัดเลือก


ส่งท้าย